+447500268004, +447512612279 dheetamu@gmail.com

Our Advisors

SN NAME POST
1 NANDA KUMARI GRG SENIOR ADVISORS
2 BATTI GRG   
3 MANJU GURUNG RAI  
4 DIL MAYA GRG  
5 KT MAYA GRG  
6 SAKILA GRG  
7 KAMALA GRG  
8 LAXMI (RITA) GRG  
9 POONAM GRG PRESIDENT NRNA UK
10 PABITRA GRG  
11 PREM KUMARI GRG  
12 JAGAT MAYA GRG  
13 DIL MAYA GRG  PRESIDENT TDLEAS 
14 BHIMA GRG  
15 SUDHA GRG  
16 URMILA GRG ( INDRA)  
17 RENU GRG  
18 THOS MAYA GRG  
19 SHARADA GRG  
20 MINA GRG  
21 AMALA GRG  
22 ANITA GRG  
23 BISHNU GRG  
24 RITA GRG CHHETRI  
25 MISS SHANTI GRG  
26 PUSHPA GRG  
27 PARBATI GRG  VP SERTD
28 PURNIMA GRG  
29 JASHU GRG  
30 DIMPI GRG  
31 KALPANA GRG  
32 RAJ KUMARI GRG ( RACHAEL)  
33 JAGANA GURUNG  
error: Content is protected !!